Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị 2019

Bài Viết

06-12-2019

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị chuẩn 2019

biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị chuẩn 2019

Những lưu ý khi trình bày mẫu biên bản họp HĐQT 2019

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị 2019 phải được trình bày bằng tiếng Việt; và có thể lập thêm một bản bằng tiếng nước ngoài. Trong trường hợp HĐQT họp các vấn đề liên quan tới thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Thành lập chi nhánh mới công ty; thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;… Công ty phải gửi 01 bản sao biên bản họp HĐQT tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua các nội dung thay đổi.

 

Sau đây là một số lưu ý khi trình bày mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị 2019:

  1. Thư ký cần tìm hiểu và phác thảo qua nội dung cuộc họp. Dù là cuộc họp bất thường hay cuộc họp thường niên của Hội đồng quản trị công ty. 
  2. Người lập biên bản cần ghi rõ họ tên từng thành viên dự họp; những thành viên vắng mặt; địa chỉ trụ sở chính; mã số doanh nghiệp; loại hình cuộc họp; ngày, giờ và địa điểm. Để lại chỗ trống để điền thời gian bắt đầu và kết thúc. Người lập biên bản phải ghi chú xem cuộc họp có đủ số đại biểu quy định (số lượng người tham dự tối thiểu để thực hiện bỏ phiếu).
  3. Về mục đích cuộc họp, người lập biên bản có thể dựa vào chương trình họp mà chủ tịch HĐQT đã gửi kèm thông báo mời họp để ghi.
  4. Đối với các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; người lập biên bản sẽ ghi lần lượt từng nội dung đã được chủ tọa cuộc họp đưa ra để thảo luận.
  5. Thư ký tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dựa theo trình tự diễn biến thời gian cuộc họp.
  6. Đối với kết quả biểu quyết, người lập biên bản ghi rõ những thành viên tán thành; không tán thành hoặc trung lập (không ý kiến). Nếu việc bỏ phiếu thành công, viết “bỏ phiếu được tiến hành thành công”; nếu không, hãy viết là “bỏ phiếu không thành công”.
  7. Ghi lại vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua.
  8. Đối với mục Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và người lập biên bản; người lên biên bản luôn phải ký tên vào biên bản do mình lập. Theo Căn cứ theo quy định tại Điểm i; Khoản 1; Điều 154 Luật doanh nghiệp năm 2014; biên bản họp HĐQT cần chữ ký của người lập biên bản và chủ tọa. Chủ tọa và thư ký sẽ phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung biên bản họp HĐQT.

Trên đây là Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị 2019 mới nhất và hướng dẫn khi viết cho người lập. Mẫu biên bản họp phù hợp cho thư ký cuộc họp có thể áp dụng cho công việc một cách chuyên nghiệp; hạn chế những sai lệch không đáng có; đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian và công sức khi làm việc. 

 

Nguồn HRinsider4.0